1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 • Leder og nestleder
 • 4 styremedlem   og 1 varamedlem
 • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 • 2 revisorer
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
 • Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Innkalling med regnskap og budsjett