Møtestart kl. 1900.

Agenda

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
      a) Leder og nestleder
      b) 4 styremedlem og 1 varamedlem
      c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
      d) 2 revisorer
      e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
      f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Last ned innkalling med årsmelding og regnskap her.